Polityka bezpieczeństwa

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/4 6/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Językowa „English For You”, z siedzibą w Kole, ul. Zegarowa 9

  2. Dane osobowe przekazane przez Państwa przetwarzane są wyłącznie w celach, w jakich zostały przekazane i nie są przetwarzane niezgodnie z tymi celami.

  3. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane.

  4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia a także, w przypadkach określonych w przepisach prawa, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

  5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.