Regulamin


Szanowni Państwo!

Celem Szkoły jest rzetelne nauczanie języka angielskiego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zasady rekrutacji : Szkoła jest placówką otwartą dla dzieci od 6 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Nowi uczniowie – kursanci, przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, a w przypadku poziomów wyższych na podstawie testu kwalifikacyjnego.

Szkoła zobowiązuje się do dbałości o skuteczne metody pracy oraz staranny dobór materiałów
i środków nauczania, a także zapewnia dobrą atmosferę pracy w prowadzonych zespołach.

 Regulamin:

 1. Szkoła „English For You” dalej zwana: ”EFY” bądź „Szkołą” prowadzi kursy języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży, dalej „uczestników kursu” lub „kursantów” metodą „DIRECT Method for English”, metodą tradycyjną, a także dla dzieci metodą Musical Babies i Musical English i metodą tradycyjną na różnych poziomach zaawansowania.
 2. Zapisy uczestników kursu na poziom wyższy niż początkujący odbywają się w oparciu o test kwalifikacyjny (ustny bądź pisemny), który jest bezpłatny.
 3. Szkoła EFY prowadzi zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne według cennika 2016/2017
 4. Pod pojęciem zajęć indywidualnych rozumie się zajęcia jednoosobowe oraz dwuosobowe, tak jak zaznaczono w Cenniku 2016/ 2017 .
  1. Kursant zobowiązany jest do uiszczenia opłaty do 10 każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc, wyliczając liczbę spotkań przypadających w danym miesiącu według planu i ustaleń z lektorem;
  2. Kursant ma prawo do odliczenia płatności raz na 6 spotkań. Kwota za odwołane zajęcia zostaje przeniesiona na poczet kolejnych zajęć.
  3. Odwołanie zajęć indywidualnych może się odbyć drogą telefoniczną, w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio u lektora;
 5. Pierwszeństwo w harmonogramie Szkoły mają zajęcia grupowe. Harmonogram zajęć indywidualnych (patrz punkt 4 regulaminu) zostanie ustalony po sporządzeniu planu kursów grupowych.
 6. Kursant przerastający umiejętnościami innych w grupie lub im nie dorównujący może być przeniesiony do odpowiedniej dla niego grupy poziomowej.
 7. Każdy ma możliwość skorzystania z jednej bezpłatnej próbnej lekcji przed zapisaniem się na kurs.
 8. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie.
 9. Opłata za kurs regulowana jest według obowiązującego na dany rok cennika wywieszonego w sekretariacie „EFY”.
 10. Opłaty za kurs pobierane są z góry za dany miesiąc w momencie rozpoczęcia kursu. Opłata naliczana jest na podstawie ilości jednostek lekcyjnych przypadających na dany miesiąc. Odliczeniu podlegają dni ustawowo wolne oraz okresy, w których Szkoła jest nieczynna*
 11. Płatności za kurs można dokonać gotówką lub przelewem.
 12. Opłaty miesięczne winny być uiszczane  do 10 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest zapłata. W przypadku braku zapłaty Szkole „EFY” przysługuje, zgodnie z przepisami art.481 k.c. m.in. prawo naliczania ustawowych odsetek oraz dochodzenie zaległych płatności na drodze postępowania sądowego po pisemnym wezwaniu kursanta do zapłaty. Zaległość w płaceniu za kurs przekraczająca 1 miesiąc może być przyczyną skreślenia z listy uczestników kursu.
 13. Kursant, uczestniczący w zajęciach grupowych, ma prawo do odliczenia 1 spotkania w miesiącu. Odliczenia nie można dokonać w miesiącu, w którym co najmniej jedno spotkanie  przypada w  dzień  ustawowo wolny , a także w okresach w których Szkoła jest nieczynna.*
 14. W Szkole przewidziany jest rabat rodzinny w wysokości 10%, który przyznawany jest tej osobie, której opłata za kurs jest najwyższa. W przypadku jeśli jeden z członków rodziny uczęszcza na kurs indywidualny lub do grupy 2 osobowej,  rabat  w wysokości 10% otrzymuje osoba uczęszczająca na zajęcia grupowe (patrz punkt 15 ).
 15. Rabaty nie dotyczą kursów indywidualnych i zajęć w grupie 2-osobowej.
 16. Rabat przysługuje tylko w przypadku dwóch lub więcej osób z rodziny ( I-szy stopień pokrewieństwa), (1os/2, 2os/4 itd).
 17. Rabat nie przysługuje 1 osobie uczęszczającej na różne zajęcia.
 18. Szkoła może przeprowadzać egzaminy wewnętrzne i wydawać dyplomy dla swoich uczestników kursu, a także organizować egzaminy sprawdzające dla osób z zewnątrz.
 19. Cykle nauczania mogą kończyć się egzaminem, od którego wyniku zależy przydział do grupy poziomowej w cyklu następnym.
 20. Kursant zobowiązany jest do stałej i aktywnej obecności na zajęciach oraz rzetelnego do nich przygotowania.
 21. Uczestnik kursu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się oraz poszanowania mienia szkoły.
 22. Nadmierne opuszczanie zajęć, brak postępów w nauce, niewłaściwe zachowanie, nieuregulowanie czesnego oraz wszelkie inne działania szkodzące Szkole i jej opinii mogą być podstawą wydalenia z placówki.
 23. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie, kursant zobowiązany jest do powiadomienia sekretariatu szkoły o tym fakcie i uregulowania płatności oraz zwrotu wypożyczonych materiałów dydaktycznych.
 24. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że opłata za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia zostanie naliczona.  
 25. W trakcie pobytu w szkole każdy kursant jest pod opieką lektora i jest zobowiązany do podporządkowania się jego poleceniom .
 26. Kursanci-dzieci mają zakaz opuszczania budynku szkoły bez właściwej opieki od momentu rozpoczęcia swoich zajęć aż do ich zakończenia. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe poza jej terenem w trakcie zajęć.
 27. Każdy uczestnik kursu ma prawo, by prowadzący zajęcia lektor wyjaśnił zgłoszone mu wątpliwości. Nie powinno to jednak zaburzać przebiegu zajęć.
 28. Każdy uczestnik kursu  ma prawo do wypełnienia pisemnej, anonimowej ankiety oceniającej sposób przygotowania i przeprowadzenia zajęć przez lektora. W ankiecie tej przysługuje mu również prawo do współtworzenia zajęć językowych poprzez ciekawe pomysły, o ile znajdą one aprobatę lektora.
 29. Uczestnicy kursów mają prawo – w szczególnych sytuacjach – do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lektora, oraz zgoda przynajmniej 51% kursantów, a także wolny termin w harmonogramie EFY.
 30. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym.
 31. Rodzice kursantów niepełnoletnich zobowiązani są do pozostawania w kontakcie ze szkołą i do kontrolowania postępów w nauce swoich dzieci.
 32. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów dzieci do 6 lat jest ich odbiór bezpośrednio z klasy, w której miały zajęcia.
 33. W razie nieobecności lektora Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub do odrobienia odwołanych zajęć w uzgodnionym z uczestnikami kursu terminie.
 34. Każdy  uczestnik kursu zobowiązany jest do szanowania mienia Szkoły i do pokrycia strat za szkody wynikające z winy uczestnika..
 35. Każdy uczestnik kursu/rodzic dziecka uczęszczającego na zajęcia w Szkole jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem Szkoły co potwierdza pisemnie w sekretariacie Szkoły. W/w pisemne potwierdzenie uważa się również za zobowiązanie się kursanta do przestrzegania regulaminu.
 36. Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany regulaminu Szkoły podawane będą do wiadomości uczestników kursu na  1 miesiąc przed ich wprowadzeniem. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2016 roku.

 

 Koło, dnia 1 września 2016


Wykaz dni wolnych od zajęć oraz okresy, w których Szkoła jest nieczynna:

31 X i 1 XI 2016 Wszystkich Świętych (wolne od zajęć dla grup dzieci)

11 XI 2016 Święto Niepodległości

23 XII 2016 – 31 XII 2016 – przerwa świąteczna

6 I 2017 -Trzech Króli

30 I 2017 – 10 II 2017 – ferie zimowe

12 IV 2017 – 18 IV 2017 – przerwa wielkanocna

01 – 03 V 2017 – weekend majowy

15 – 16 VI 2017 – Boże Ciało

23 VI 2017 – zakończenie Roku Szkolnego

24 VI – 31 VIII 2017– wakacje letnie dla dzieci oraz dorosłych

Regulamin do pobrania